Het einde van 2021 nadert alweer snel. Wat kunt u (als ondernemer) nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u kunt anticiperen? Op welke zaken moet u zich als werkgever voorbereiden op het nieuwe jaar?
In de Eindejaarstips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Daarnaast hebben wij ook enkele tips rondom coronamaatregelen opgenomen.

Download hier alle tips in PDF-bestand


Maak uw (klein)kinderen blij met een schenking

Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kunt u in 2021 uw kinderen belastingvrij € 6.604 schenken en uw kleinkinderen of derden € 3.244. Deze vrijstellingen zijn in 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd vanwege de coronacrisis. Dit betekent dat genoemde bedragen, na correctie vanwege de inflatie, in 2022 weer met € 1.000 worden verlaagd.

Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • € 26.881;
  • € 55.996 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie;
  • € 105.302 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.

Let op!
De eenmalige schenking van € 105.302 ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. U dient w el rekening te houden met de voorwaarden van deze schenking. De schenking kan eveneens worden toegepast indien het kind ouder is dan 40 jaar , maar een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar oud.


Let op!
Schenkt u nog in 2021, dan vermindert de schenking uw vermogen per 1 januari 2022 in box 3, wat bij u tot belastingbesparing leidt.


Plan de opname van liquiditeiten

Liquiditeiten met een laag rendement, zoals uw bedrijfsbankrekening, kunt u het best pas na 1 januari overbrengen naar privé. Op die manier voorkomt u de relatief hoge belasting in box 3.

Andersom is het verstandig om noodzakelijke liquiditeiten vanuit privé vóór 31 december van dit jaar over te maken naar uw bedrijfsrekening. Als voorwaarde voor liquide middelen in de onderneming geldt dat ze niet duurzaam overtollig mogen zijn. U moet dus aannemelijk kunnen maken dat u de banksaldi nodig heeft voor de onderneming (voor investeringen of als buffer om verplichtingen na te kunnen komen).

Overigens zorgt dit ook voor een hoger ondernemingsvermogen, wat van belang kan zijn voor eventuele dotatie aan de fiscale oudedagsreserve (FOR).

Tip!
Het kan bij een hoog privévermogen lonend zijn om een deel hiervan over te brengen naar
de bv, vooral als dit vermogen relatief laag rendeert. Dit kan via een kapitaalstorting aan uw
bv. O nde r bepaalde voorwaarde waaronder dat het vermogen in de bv blijft, betaalt u
minder belasting in box 3.


Verlenging bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers kunnen tot en met 31 december 2021 uitstel van betaling krijgen. Iedereen die uitstel heeft gekregen, maar deze nog niet volledig heeft betaald, zal automatisch in het nieuwe uitstel vallen. Ondernemers die nooit eerder uitstel hebben gehad of alle schulden hebben afgelost, kunnen het uitstel (opnieuw) aanvragen. Ook de BTW aangifte van het vierde kwartaal 2021 (deze wordt in januari 2022 gedaan) valt onder deze uitstelregeling.

Bij het aanvragen van uitstel van betaling kunnen wij u, uiteraard, behulpzaam zijn.

Speel in op hogere MIA in 2022

Vanaf 2022 gelden er voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) hogere percentages. De percentages 13,5%, 27% en 36% worden vervangen door 27%, 36% en 45%. Dit zou kunnen betekenen dat het voordeliger is om een voorgenomen investering waarvoor u de MIA kunt aanvragen, uit te stellen tot 2022. Het is echter nog niet duidelijk of de bedrijfsmiddelen die thans voor de MIA in aanmerking komen, hiervoor ook volgend jaar in aanmerking komen en voor welk percentage.

De Milieulijst voor 2022 waarop de bedrijfsmiddelen vermeld worden die in 2022 voor de MIA in aanmerking komen, wordt namelijk pas eind december van dit jaar gepubliceerd.

Houd deze publicatie dus goed in de gaten en beslis pas op het moment waarop een en ander duidelijk is over het moment van investeren. Voor de MIA is het moment van aangaan van de verplichting, meestal het moment waarop u de aankooporder ondertekent, beslissend voor het recht op de MIA. Om in aanmerking te komen voor de MIA, moet u uw investering wel binnen drie maanden nadat uw bv de investeringsverplichting is aangegaan, melden bij rvo.nl.

Uiteraard kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.

Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling

Benut ook dit jaar uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Beoordeel uw nog resterende vrije ruimte en bekijk of zaken die u in 2022 wilt vergoeden dan wel verstrekken nog in 2021 kunnen worden vergoed dan wel verstrekt. Het is namelijk niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2021 over is, door te schuiven naar 2022.

Tip!
Houd er rekening mee dat de vrije ruimte in 2021 is verruimd vanwege de coronacrisis. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte dit jaar 3% en over het meerdere 1,18%.

Vanaf 2022 is deze verruiming er niet meer. Tot € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1.70% en
over het meerdere 1,18%.

Bij het gebruik van de WKR moet u ook houden rekening met het gebruikelijkheidscriterium. Dit is een lastig criterium, dat inhoudt dat uw vergoedingen en verstrekkingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze op zichzelf ongebruikelijk zijn en/of de omvang van de vergoeding/verstrekking ongebruikelijk is. Ongebruikelijk betekent in dit verband een afwijking van 30% of meer van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Tip!
Maak gebruik van de doelmatigheidsmarge van € 2.400 per persoon per jaar. Tot dit bedrag beschouwt de Belastingdienst de vergoedingen/verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk. Het bedrag van € 2.400 geldt in alle redelijkheid, dus bijvoorbeeld niet voor zover het loon van de werknemer lager is dan de bedragen waar hij recht op heeft volgens de Wet op het minimumloon of als stagiair. Overigens betekent dit niet dat het bedrag van 2.400 per definitie onbelast is. Het bedrag telt ‘gewoon’ mee voor de vrije ruimte en als u die vrije ruimte overschrijdt, betekent dat een extra heffing van 80%.


Tip!
Zijn er nog geen andere belaste vergoedingen of verstrekkingen ge weest , dan kunt u zichzelf dit jaar als dga bijvoorbeeld ook een eindejaarsbonus geven van € 2.400. Staat uw partner ook op de loonlijst, dan geldt dit ook voor hem of haar. Dit is niet mogelijk als u gebruik hebt gemaakt van de loonkostensubsidie NOW 2 en volg ende in het kader van de coronacrisis en
u een voorschot in de tegemoetkoming kreeg van € 100.000 of meer, dan wel een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer. Dit verbod op een bonus voor de dga en partner geldt ook onder NOW 1 als er gebruik is gemaakt van de concernregeling. Verder geldt het verbod ook als de B.V. langer dan drie maanden bijzonder uitstel van betaling heeft
gekregen en deze belastingschulden nog niet (volledig) heeft betaald.


Schenk vrijgesteld ten behoeve van eigen woning

Per 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Voor 2021 bedraagt deze vrijstelling € 105.302. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. Als de ontvanger van de schenking deze gebruikt voor aflossing van de schuld inzake de eigen woning, kan hierdoor de boeterente misschien (deels) worden voorkomen. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan, worden gebruikt voor de eigen woning. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn. Als de schenking gespreid plaatsvindt, moet op alle momenten aan deze voorwaarde worden voldaan. Degene die de schenking ontvangt, moet deze gebruiken voor de eigen woning. Het gaat om de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning en de aflossing van de eigenwoningschuld of de restschuld na verkoop van de eigen woning. De vrijstelling is niet beperkt tot schenkingen tussen ouders en kind. Hierdoor kan er ook buiten de gezinssituatie gebruik worden gemaakt van de vrijstelling.

Tip!
De schenking leidt bij u tot een lager belastbaar vermogen in box 3. Schenkt u nog in 2021, dan bespaart u in 2022 belasting in box 3.


Los uw geringe hypotheekschuld af

Als u geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoeft u slechts een gering deel van het eigenwoningforfait bij te tellen. Om die reden kan het verstandig zijn om een lage hypotheekschuld af te lossen. Bijkomend voordeel is dat hiermee ook uw box 3-vermogen lager wordt en u dus ook minder belasting in box 3 betaalt. Uiteraard moet u dan wel zorgen dat u uiterlijk 31 december 2021 aflost.

Let op!
Deze regeling wordt vanaf 2019 over een periode van dertig jaar geleidelijk afgeschaft. Uw voordeel zal dus per jaar kleiner worden en uiteindelijk verdwijnen.


Let op!
Bedenk vooraf of u mogelijk op een later moment geen ander bestedingsdoel heeft voor het voor de aflossing gebruikte box 3 vermogen. Indien u later opnieuw een hypotheek voor uw woning afsluit, is de rente namelijk niet meer aftrekbaar.


Breng uw hypotheek over naar box 3

Betaalt u slechts weinig hypotheekrente en heeft u een behoorlijk vermogen in box 3, dan loont het vaak de moeite uw hypotheek onder te brengen in box 3 in plaats van box 1. U mist hierdoor enerzijds de aftrek van hypotheekrente, maar dat voordeel wordt vanaf 2023 gemaximeerd op 37,05%. Het voordeel anderzijds is dat uw vermogen in box 3 afneemt met het bedrag van de hypothecaire schuld. Hierover bespaart u belasting in box 3. Bij een belastbaar vermogen van meer dan € 1 miljoen bespaart u 1,71% van uw hypothecaire schuld aan belasting. Bij een vermogen tussen € 100.000 en € 1.000.000 is de besparing nog altijd 1,35%. Deze voordelen wegen veelal op tegen het genoemde nadeel van de niet meer aftrekbare hypotheekrente.

Let op!
U kunt uw hypotheek niet zomaar naar box 3 overhevelen. Wel kunt u niet langer de fiscale eisen voor aftrek naleven, zodat de hypothecaire lening automatisch naar box 3 verhuist. Met name bij hypotheken van ná 1 januari 2013 is dit vrij eenvoudig te realiseren, bijvoorbeeld door met uw bank overeen te komen dat u uw hypotheek niet in 30 jaar aflost, maar in 31 jaar.


Maak gebruik van de KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) is sinds 2020 een vrijstellingsregeling. De keuze voor de KOR houdt in dat u geen btw in rekening hoeft te brengen en automatisch bent ontheven van allerlei btw-verplichtingen. Ondernemers met een lagere jaaromzet dan € 20.000 kunnen hiervoor kiezen. De regeling is niet verplicht.

Let op!
U verliest ook uw recht op btw aftrek. De KOR geldt ook voor rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen en verenigingen. Ondernemers die hebben gekozen voor de KOR en die vervolgens in de loop van enig jaar de omzetgrens van € 20.000 overschrijden, worden vanaf dat moment weer btw plichtig.

Met name voor ondernemers die te maken hebben met afnemers/klanten die de btw niet kunnen terugvragen, kan de KOR uitkomst bieden.

Ondernemers die de KOR willen toepassen, dienen dit tijdig te melden bij de inspecteur. Het aanmeldformulier hiervoor moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin u de KOR wilt laten ingaan, door de Belastingdienst zijn ontvangen. Een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR geldt in beginsel voor drie jaar.

Ondernemers die de KOR willen toepassen, dienen dit tijdig te melden bij de inspecteur. Het aanmeldformulier hiervoor moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin u de KOR wilt laten ingaan, door de Belastingdienst zijn ontvangen. Een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR geldt in beginsel voor drie jaar.

Uiteraard kunnen wij u hiermee behulpzaam zijn.

Disclaimer
Bij de samenstelling van deze Eindejaarstips 2021 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

BEL DIRECT